Openingstijden (8u-17u)
Contact

Algemene Inkoopvoorwaarden – Maart 2013

Artikel 1: Toepassingsgebied en voorrang

Deze voorwaarden beheersen de bestellingen van goederen, materialen, uitrustingen en diensten (hierna “Goederen” genoemd) die geplaatst worden door de vennootschappen van de groep Antalis, waarvan de gegevens voorkomen op de bestellingen (“de Koper” of “ANTALIS”). De aanvaarding van de bestellingen van de Koper door de Leverancier geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden door laatstgenoemde: elke bepaling die voorkomt in de verkoopvoorwaarden, zijn commerciële offerte, bestek, tarieflijst … of die het gevolg is van de gebruiken, zelfs de beroepsgebruiken, en die strijdig of onverenigbaar is met deze voorwaarden kan niet worden tegengeworpen aan de Koper, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking van de Koper. 

 

Artikel 2: Aanvaarding en weigering van bestellingen

Een ontvangstbewijs in de vorm van de ondertekening van de bestelling door de Leverancier moet bij de Koper toekomen binnen de termijn van één (1) dag volgend op de ontvangst van de bestelling (behoudens uitdrukkelijk akkoord betreffende een langere termijn). Bovendien, wanneer een bestelling niet schriftelijk geweigerd is door de Leverancier binnen de hogervermelde termijn, wordt deze geacht aanvaard te zijn op basis van deze algemene aankoopvoorwaarden (het “Contract”). Het begin van de uitvoering van een bestelling materialiseert de aanvaarding ervan volgens de bepalingen van het Contract.

Artikel 3: Naleving van wetten en regels

De Goederen moeten in overeenstemming zijn met de normen, reglementen en wetten die van kracht zijn, met name op het gebied van arbeidsrecht, milieubewustzijn … De Goederen worden geleverd vergezeld van de documenten die het gebruik, de opslag en het onderhoud ervan in alle veiligheid en in optimale omstandigheden toelaten, alsook van de documenten die voorgeschreven zijn door de normen, reglementen en wetten van het land van levering. Bij gebreke behoudt ANTALIS zich het recht voor om de Goederen te weigeren.

Artikel 4: Termijnen van levering, ontvangst ...

De termijnen die voorkomen in het Contract of enig ander document dat uitgaat van ANTALIS, zijn dwingend. Indien de Leverancier van oordeel is dat hij niet in staat zal zijn deze termijnen of enige van zijn verplichtingen na te komen, moet hij ANTALIS daarover onverwijld schriftelijk informeren. 

Artikel 5: Levering van de Goederen

5.1: Voorwaarden en inhoud van de levering De Leverancier verbindt zich ertoe de voorwaarden van toegang en lossen die van kracht zijn op de plaats van de levering na te leven. Bij gebrek aan uitdrukkelijke bepaling worden de Goederen DDP (Incoterms® 2010) geleverd, vergezeld van een leveringsbon, die verplicht (i) het nummer van de bestelling en (ii) de productaanduiding en de geleverde hoeveelheden bevat. Bij gebreke worden alleen de gewichten en de hoeveelheden die erkend worden door ANTALIS in aanmerking genomen bij de betaling van de facturen.

5.2: Verpakking en vervoer De Leverancier moet de Goederen verpakken, markeren, verzenden en vervoeren in overeenstemming met de gebruiken en volgens de specificaties van de Koper om elke schade te voorkomen en om het lossen, de goederenbehandeling en de opslag te vergemakkelijken. De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor elk verlies of elke schade dat/die zich voordoet aan de Goederen en dat/die het gevolg is van een tekortkoming aan de voormelde verplichtingen, zonder dat ANTALIS zijn rechten moet uitoefenen tegen de vervoerder. De Goederen moeten vanaf de ontvangst van de bestelling geïdentificeerd worden als bestemd voor de Koper.

5.3: Leveringsdata De leveringsdata van de Goederen op de plaats van de eindbestemming zijn dwingend. Ze kunnen niet gewijzigd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het uitdrukkelijke akkoord van ANTALIS. ANTALIS behoudt zich het recht voor om de levering van Goederen te weigeren op een andere dan de in de bestelling bepaalde datum. De terugzending van de geweigerde Goederen gebeurt op kosten en risico van de Leverancier. In geval van aanvaarding van een vroegtijdige levering wordt alleen de contractuele leveringsdatum in aanmerking genomen voor de berekening van de vervaldag van de factuur.

5.4: Gevolgen van een laattijdige levering In geval van laattijdige levering (i) kan een spoedverzending geëist worden door ANTALIS, op kosten van de Leverancier; (ii) kan ANTALIS vertragingsboetes toepassen, die overeenstemmen met 1 % van de prijs incl. btw van de Goederen per week vertraging, beperkt tot 5 % incl. btw (behoudens uitdrukkelijk akkoord betreffende een ander tarief); (iii) kan ANTALIS die boetes compenseren met de sommen die verschuldigd zijn aan de Leverancier, indien de Leverancier de gegrondheid ervan niet betwist heeft binnen 4 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de boete; en (iv) kan ANTALIS elke bestelling die niet op de overeengekomen datum zou geleverd zijn van rechtswege, geheel of gedeeltelijk, ontbinden of annuleren, zonder ingebrekestelling en onverminderd zijn recht om zijn rechten op te eisen (schadevergoeding …).

5.5: Oplevering van de Goederen De Goederen worden geacht geleverd te zijn zodra ANTALIS de ontvangst ervan schriftelijk bevestigd heeft. De oplevering van verbruiksgoederen of bruikbare producten in de staat waarin ze zich bevinden, gebeurt door de voorbehoudloze ondertekening van de leveringsbon door ANTALIS. De oplevering van diensten gebeurt door de effectieve, definitieve en volledige verwezenlijking van de dienst ten gunste van ANTALIS, zonder voorbehoud van die laatste. Het ontvangstbewijs geldt niet als aanvaarding van de Goederen, met name betreffende enig eventueel verborgen gebrek of niet-conformiteit. De oplevering van materialen of uitrustingen die een installatie, een afregeling en/of een indienststelling vereisen, gebeurt door de voorbehoudloze ondertekening door ANTALIS van een proces-verbaal van definitieve oplevering.

 

Artikel 6: Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1: Prijzen De prijzen zijn vast en niet herzienbaar en zijn van toepassing op Goederen die verpakt en in perfecte staat vervoerd en gelost, en desgevallend in dienst gesteld worden op de door ANTALIS aangeduide plaats, verzekering inbegrepen. Voor zover als nodig zitten in de prijs de verrichte douaneformaliteiten en de betaalde douanerechten vervat, alle belastingen inbegrepen, materialen of uitrustingen geïnstalleerd, afgeregeld en in werking gesteld. De Goederen worden vervoerd op kosten en risico van de Leverancier.

6.2: Betalingsvoorwaarden De factuur voor een bestelling moet verzonden worden naar de boekhoudafdeling van ANTALIS met vermelding van het factuurnummer, de nauwkeurige aanduiding van de Goederen alsook de nummers en data van de leveringsbonnen. Onder voorbehoud van de aanvaarding van de Goederen en een overeenstemmende factuur, zal ANTALIS betalen door middel van overschrijving, EDI-transactie of enige andere betalingswijze die schriftelijk aanvaard is door ANTALIS en volgens de op de bestelling bepaalde betalingstermijn. Indien de Leverancier tekortschiet in een van zijn verplichtingen uit hoofde van de bestelling, kan ANTALIS elke betaling aan de Leverancier opschorten. ANTALIS kan op ieder moment enige som die de Leverancier hem verschuldigd zou zijn, compenseren met en aftrekken van sommen die hij verschuldigd is aan de Leverancier, ongeacht de aard van de aldus gecompenseerde schuldvorderingen. De Leverancier erkent en aanvaardt dat elke door ANTALIS verschuldigde som kan worden betaald door enige andere juridische entiteit die tot de groep ANTALIS behoort, of door enige door ANTALIS aangeduide derde, waarbij die betaling de schuld van ANTALIS ten aanzien van de Leverancier doet tenietgaan.

6.3: Eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht ten gunste van ANTALIS gebeurt op het moment van de levering van de Goederen, behalve in het geval dat de leveringstermijn niet zou worden nageleefd. Indien de betaling plaatsvindt vóór de levering, gebeurt de eigendomsoverdracht op het moment van de betaling.

 

Artikel 7: Aanvaarding en overdracht van risico’s

De aanvaarding en de risico-overdracht aan ANTALIS gebeuren bij de ontvangst van de Goederen door ANTALIS, in de vormen zoals bepaald in bovenstaand artikel 5.5, onafhankelijk van de betaling of de leveringstermijnen.

Artikel 8: Kwaliteit

8.1: Vrijwaring voor verborgen gebreken en conformiteit De Leverancier garandeert dat de Goederen vrij zijn van verborgen gebreken en in overeenstemming zijn met de specificaties van dit Contract. De inspectie van de Goederen of de betaling ervan maken geen aanvaarding uit van de Goederen en ontslaan de Leverancier niet van zijn verplichtingen, waarborgen en verbintenissen uit hoofde van het Contract. ANTALIS behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de bestelling de Goederen op ieder moment te inspecteren, ook in de lokalen van de Leverancier. De Leverancier verbindt zich ertoe zijn assistentie aan te bieden aan ANTALIS en aan zijn aangestelden, werknemers … De Leverancier zal ANTALIS onmiddellijk inlichten indien hij een niet-conformiteit van de aan ANTALIS geleverde Goederen vermoedt.

8.2: ISO-certificering Indien de Leverancier ISO-gecertificeerd is, gelden deze voorwaarden als bevestiging door de Leverancier van de uitvoering en de naleving van de aanbevelingen die opgelegd worden door die certificering, met inbegrip van een geïntegreerd systeem van kwaliteitsverzekering waardoor een verlichting van de kwaliteitscontrole bij de levering in de lokalen van ANTALIS mogelijk is. Bovendien moet de Leverancier ANTALIS onverwijld inlichten over de belangrijke gebeurtenissen die verband houden met die ISO-certificering (hernieuwing, annulering).

8.3: Wijziging van de Goederen De Leverancier mag zonder het schriftelijke en voorafgaande akkoord van ANTALIS geen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen, het productieproces of de productieplaats, de grondstoffen en gebruikte materialen … Alle kosten die inherent zijn aan een wijziging die aanvaard werd door ANTALIS (test, proeven, herkwalificatie van producten …) zullen worden gedragen door de Leverancier. De Leverancier moet de Goederen in voorraad bij ANTALIS terugkopen in geval van stopzetting van de levering van die Goederen, en dit tegen hun aankoopprijs.

8.4: Uitvoering van het Contract, goede trouw Elke prestatie en verbintenis van het Contract (ontwerp, productie, indienststelling, levering, informatie …) die verricht wordt door of in naam van de Leverancier, moet te goeder trouw worden uitgevoerd, met voorzorg en bekwaamheid, onder de volledige verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 9: Waarborg

Elke contractuele waarborg is 24 maanden geldig, te rekenen vanaf de aanvaarding van de Goederen door ANTALIS (zie bovenstaand artikel 5.5), onverminderd elke wettelijke waarborg die eveneens van toepassing is.

9.1: Waarborg van de Goederen De Leverancier garandeert dat de Goederen: (i) in overeenstemming zijn met het gebruik waartoe zij bestemd zijn, van een goede handelskwaliteit zijn en vrij zijn van gebreken of defecten in het ontwerp, de productie en/of de werking ervan, (ii) in overeenstemming zijn met de specificaties van dit Contract, (iii) vrij zijn van alle rechten, voorrechten, retentierechten, (iv) vergezeld zijn van alle documenten en instructies die noodzakelijk zijn voor een gebruik in de beste omstandigheden op het gebied van gebruik en veiligheid, (v) vergezeld zijn van alle noodzakelijke gebruikslicenties en dat die licenties kunnen worden overgedragen of in sublicentie kunnen worden gegeven, (vi) geen namaak uitmaken van de rechten van derden zoals het auteursrecht, octrooien, geheimen, knowhow, merken of enig ander intellectueel-eigendomsrecht, (vii) werden vervaardigd, opgeslagen en vervoerd in overeenstemming met elke wettelijke en reglementaire bepaling die van kracht is in het land van vervaardiging, opslag en transit, met name op het gebied van hygiëne, veiligheid, milieu en arbeidsrecht.

9.2: Vorderingen tot vrijwaring Indien de Goederen gebrekkig zijn of niet in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling, zal ANTALIS, onverminderd zijn recht op vergoeding voor de schade die hij lijdt wegens de niet-conformiteit, gerechtigd zijn, naargelang van zijn keuze: (i) de terugbetaling van de prijs van de Goederen te eisen en de betrokken Goederen terug te zenden, of (ii) van de Leverancier te eisen dat hij het gebrek/de niet-conformiteit verhelpt of de gebrekkige Goederen onmiddellijk vervangt door conforme Goederen.

De Goederen moeten worden teruggenomen door de Leverancier binnen 15 dagen na de kennisgeving van de niet-conformiteit door ANTALIS. De geweigerde Goederen zullen als niet-geleverd beschouwd worden. De aanvaarding of de betaling van alle of een gedeelte van de gebrekkige of niet-conforme Goederen kan niet beschouwd worden als een afstand door ANTALIS van zijn recht om de annulering van de bestelling, de terugzending en de weigering van die Goederen te eisen wegens hun latente of zichtbare niet-conformiteit of om van de Leverancier een schadevergoeding te eisen, met inbegrip van met name de productiekosten, winstderving … of enige andere schade die ANTALIS zou hebben geleden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor alle directe of indirecte schade die aan ANTALIS zou worden veroorzaakt door een niet-uitvoering van zijn verplichtingen, zoals laattijdige levering, niet-conformiteit.

De Leverancier moet ANTALIS, zijn aangestelden, werknemers …vrijwaren tegen elke vordering van derden, klachten, gerechtelijke of administratieve procedures, met inbegrip van de kosten van advocaten en raadslieden, en tegen alle kosten en uitgaven in het algemeen (met inbegrip van de indirecte en immateriële kosten), die plaatsvinden vóór of na de levering van de Goederen en die het gevolg zijn van een handeling van de Leverancier (of van een van zijn aangestelden, werknemers, agenten), een verzuim, een nalatigheid, een fout of een slechte uitvoering van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de bestelling.

ANTALIS zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de Leverancier of zijn opvolgers (i) voor enige inkomsten- of winstderving of enige andere gevolgschade als resultaat van een tekortkoming of een fout van hem, zelfs indien die schade of dat verlies voorzienbaar waren; en (ii) boven op de prijs van de Goederen onder aftrek van de reeds betaalde prijs.

 

Artikel 11: Opzegging

Onverminderd alle rechten die ANTALIS geniet uit hoofde van dit Contract of het toepasselijke recht, kan ANTALIS, naar eigen goeddunken, van rechtswege zijn verbintenissen van het Contract geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen door gewone schriftelijke kennisgeving, wanneer (i) de Leverancier is tekortgeschoten in enige van zijn verplichtingen van het Contract, en/of (ii) de Leverancier het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke reorganisatie of een gerechtelijke vereffening, een bemiddeling met zijn schuldeisers voor de regeling van zijn schulden of enige gelijkaardige procedure die van kracht is in het land van de Leverancier. ANTALIS zal niet gehouden zijn tot enige vergoeding aan de Leverancier wegens die ontbinding.

Artikel 12: Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

De informatie en uitrustingen, met inbegrip van met name de specificaties, plannen, tekeningen, formules, stukken, gereedschappen, mallen, die overgemaakt of gecreëerd worden met het oog op de verwezenlijking van de door ANTALIS bestelde Goederen (de “Informatie”), zijn de volledige eigendom van ANTALIS en moeten hem kosteloos worden teruggegeven op zijn eerste verzoek. De Leverancier verbindt zich ertoe de door ANTALIS overgemaakte Informatie en/of de Informatie met betrekking tot de zaken met ANTALIS als vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te nemen zodat die Informatie niet onthuld wordt aan derden. De Informatie kan niet gebruikt worden door de Leverancier voor producties of noden van andere klanten. De overeengekomen prijs voor de Goederen omvat de overdracht van alle intellectuele-eigendomsrechten die gegenereerd worden naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling, hetgeen de Leverancier uitdrukkelijk erkent.

Artikel 13: Diverse bepalingen

(I) Het Contract wordt beheerst door het recht van het land van de maatschappelijke zetel van ANTALIS, of door het Zwitserse federale recht indien de Leverancier zijn maatschappelijke zetel in een ander land heeft, met uitsluiting van de collisieregels en van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (II) In geval van een geschil betreffende de interpretatie, de uitvoering, het einde van het Contract dat niet minnelijk kan worden geregeld, (a) leggen de partijen het geschil voor aan het bevoegde gerecht van de maatschappelijke zetel van ANTALIS, of, naar goeddunken van ANTALIS, (b) aan het bevoegde gerecht van de maatschappelijke zetel van de Leverancier bij wie de betwiste bestelling werd geplaatst, of (c) aan een arbitrage volgens de regels van de CCI te Parijs, of (d) aan de rechtbanken van Genève. (III) De Leverancier zal voor de uitvoering van het Contract optreden als een zelfstandig beroepsbeoefenaar en niets in deze algemene voorwaarden kan zo geïnterpreteerd worden dat er tussen de Leverancier en ANTALIS een feitelijke of juridische gemeenschappelijke vennootschap, een deelneming, een partnerschap … gecreëerd zou worden. De Leverancier mag de bestelling niet geheel of gedeeltelijk in onderaanneming geven, noch zijn rechten en verplichtingen op enige manier overdragen zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van ANTALIS. (IV) Indien enige van deze voorwaarden nietig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal ze geschrapt worden, zonder dat daaruit de nietigheid voortvloeit van het gehele Contract, waarvan de andere clausules volledig van kracht blijven, en zal ze vervangen worden door een geldige bepaling die aan hetzelfde doel voldoet. (V) De niet-toepassing van een van zijn rechten door ANTALIS kan niet worden uitgelegd als een afstand zijnerzijds van het recht om zich daar achteraf op te beroepen. (VI) De rechten en rechtsmiddelen van ANTALIS die voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn cumulatief met alle toekomstige of bestaande rechten die voortvloeien uit de wet of uit het gemene recht. (VII) De Leverancier zal nauw samenwerken met ANTALIS voor de uitvoering van zijn programma inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aangezien een dergelijke verbintenis essentieel is. (VIII) Onder voorbehoud van de naleving van een redelijke kennisgevingstermijn aanvaardt de Leverancier alle audits en zal hij elk verzoek tot evaluatie van de naleving van zijn verbintenissen uit hoofde van het Contract beantwoorden.

Dowload hier de algemene aankoopvoorwaarden van Antalis n.v. België