Privacy beleid

Ingangsdatum: juli 2018

 

Inhoud

1. Wie zijn wij?
2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
3. Over welke gegevens gaat het?
4. De gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken
5. Internationale overdrachten
6. Openbaarmakingen
7. Serviceproviders
8. Uw gegevens up-to-date houden
9. Bewaring
10. Uw rechten

1. Wie zijn wij?

Antalis (“ANTALIS”) is een Franse naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 213.000.000 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 410 336 069 en met de maatschappelijke zetel te, Rue de Seine 8, 92100 Boulogne-Billancourt (Frankrijk). ANTALIS is dé toonaangevende professionele distributeur van papier en leverancier van verpakkingsoplossingen en materialen voor visuele communicatie in Europa en de wereld (buiten de Verenigde Staten). ANTALIS is de enige operator in haar sector met een internationale aanwezigheid in 43 landen via haar verbonden ondernemingen. ANTALIS biedt een van de meest uitgebreide en gediversifieerde gamma's van producten en oplossingen op de markt en biedt haar klanten een hoog en baanbrekend niveau van dienstverlening op het gebied van maatwerk, expertise en logistiek, voornamelijk via haar 123 distributiecentra over de hele wereld. Contactgegevens van onze ANTALIS-locaties over de hele wereld vindt u op onze website www.antalis.com. Voor privacy gerelateerde vragen kunt u zich direct wenden tot dpo@antalis.com. ANTALIS verplicht zich om de persoonsgegevens van onze klanten en zakelijke contacten op verantwoorde wijze te verzamelen, onderhouden en gebruiken. De bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie en elders leggen strenge voorwaarden op aan ANTALIS. ANTALIS heeft door middel van haar gedragscode een verklaring opgesteld waarin het fundamentele en onvervreemdbare recht erkent, voor elk individu, op de bescherming van zijn/haar privéleven en persoonsgegevens. ANTALIS heeft de nodige procedures in te voeren om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming – (“AVG”) en met inachtneming van de personen, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van hun gegevens. Meer informatie vindt u op onze website www.antalis.com. ANTALIS werkt aan de actualisering van haar processen in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 (“AVG”) door een intern programma van gegevensbescherming op te zetten om een consistente standaard te promoten binnen ANTALIS bij het verwerken van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke(n) van uw persoonsgegevens zijn ANTALIS of de bedrijven waarmee u zaken doet en/of ANTALIS, waarnaar hieronder wordt verwezen als ANTALIS. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij informatie over klanten, leveranciers, aandeelhouders en andere zakelijke en bedrijfscontacten kunnen verwerken en beschrijft de rechten die u kunt hebben met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens. Lees deze a.u.b. aandachtig door.

2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Klanten

Deze verklaring is van toepassing op de individuele klantcontacten waarmee wij zaken doen, met inbegrip van potentiële klanten. Ze is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het in- en uittredingsproces van onze klanten, evenals op de informatie die wordt verzameld in de loop van een klantrelatie. Ze is ook van toepassing op de persoonsgegevens van werknemers van klantentiteiten van wie we de gegevens kunnen ontvangen in het kader van de levering van producten en diensten. In deze omstandigheden is ons belangrijkste klantcontact verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle betrokken personen op de hoogte worden gesteld van het feit dat hun persoonsgegevens aan ons zullen worden verstrekt en van de doeleinden waarvoor wij deze gegevens zullen gebruiken, bijvoorbeeld door hen een kopie van deze verklaring te tonen.

Aandeelhouders

De bovenstaande beschrijving geldt ook voor onze aandeelhouders.

Leveranciers

De bovenstaande beschrijving geldt ook voor onze leveranciers.

Zakelijke contacten

Daarnaast heeft deze verklaring betrekking op de persoonsgegevens van personen die geen bestaande of voormalige klanten of aandeelhouders zijn, maar die zich met ANTALIS inlaten door zich aan te melden om berichten te ontvangen, zoals e-mailwaarschuwingen en publicaties, of die evenementen bijwonen die door ANTALIS worden georganiseerd (alleen of in samenwerking met partnerorganisaties).

Andere contacten

Deze verklaring heeft ook betrekking op de persoonsgegevens van personen met wie ANTALIS een zakelijke regeling heeft getroffen of waarmee ANTALIS in de uitoefening van zijn activiteiten in contact komt, zoals agenten, andere belanghebbenden en tegenpartijen.

3. Over welke gegevens gaat het?

In deze privacyverklaring wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle (elektronische of schriftelijke) gegevens over een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Ze omvat ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens aan de hand waarvan we iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of andere overtuigingen van soortgelijke aard, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of toestand (met inbegrip van biometrische en genetische gegevens), seksueel gedrag / seksuele gerichtheid of justitiële gegevens (met inbegrip van informatie over het plegen of vermeende plegen van een strafbaar feit en de opgelegde straf of sanctie) kunnen vaststellen of afleiden. ANTALIS verzamelt alleen persoonsgegevens van bijzondere categorieën als dit nodig is voor een van de hieronder beschreven doeleinden. Meer informatie over wanneer en waarom we dit moeten doen, vindt u in sectie 4 "De gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken" verderop.

 

4. De gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

ANTALIS kan uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, zoals beschreven in de volgende paragrafen. ANTALIS verbindt zich ertoe uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken die noodzakelijk zijn om producten en diensten te leveren aan onze klanten, een zakelijke relatie met zakelijke contacten aan te gaan en/of te onderhouden, en personen op de hoogte te houden over producten en diensten en evenementen waarvan zij redelijkerwijs van mening is dat deze voor hen interessant kunnen zijn en/of waarvan zij anderszins hun voorkeur hebben bevestigd om deze van ANTALIS te ontvangen. U kunt meer details vinden over de doeleinden, de gegevens die we kunnen verzamelen, de bron van de gegevens en de juridische grondslag waarop ANTALIS zich baseert door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com. In sommige gevallen zult u verplicht zijn om persoonsgegevens aan ANTALIS te verstrekken om ons in staat te stellen producten en diensten aan u (of uw werkgever) te leveren, met u in contact te treden of aan de wettelijke verplichtingen van ANTALIS te voldoen.

Identiteit, conflicten, witwasbestrijding en andere controles

ANTALIS verzamelt een verscheidenheid aan informatie over klanten en contacten als onderdeel van ons intredingsproces van nieuwe contacten. Dit kan worden aangeduid als ‘due diligence’ of ‘Ken uw klant’ of ‘Ken uw leverancier’. De controles kunnen het volgende geheel of gedeeltelijk omvatten:

• Identiteitscontrole: bewijs van naam en adres
• Uiteindelijk begunstigde eigenaar van vennootschappen en andere rechtspersonen
• Conflictcontroles: om belangenverstrengeling met andere klanten te vermijden
• Controles inzake witwasbestrijding, opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme
• Controles van politiek prominente personen: personen die een prominente rol vervullen in de regering, de rechterlijke macht, rechtbanken, centrale banken, ambassades, strijdkrachten en staatsbedrijven, met inbegrip van hun familieleden en naaste geassocieerden
• Controles van de lijst van overheidssancties
• Insider lijst

Deze controles worden uitgevoerd om wettelijke, regulatieve of zakelijke redenen en moeten mogelijk herhaald worden in de loop van ons contract. Het is belangrijk dat u ons alle noodzakelijke gegevens en documenten verstrekt, anders kan dit van invloed zijn op ons vermogen om producten en diensten te leveren. We kunnen gebruik maken van bronnen van derden om een deel van deze informatie te verkrijgen. U kunt toegang krijgen tot de details door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

Levering van producten en diensten

ANTALIS kan tijdens de looptijd van ons contract aanvullende gegevens over u verzamelen of genereren met het oog op de levering van producten en diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken:

• om onze relatie te beheren en contractuele relaties te onderhouden
• voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden
• voor marketing en bedrijfsontwikkeling
• om te voldoen aan de regulatieve verplichtingen van ANTALIS
• om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
• voor de preventie en opsporing van misdrijven
• voor historische en statistische doeleinden

Andere zakelijke interacties

In het kader van uw zakelijke of andere commerciële betrekkingen met ANTALIS, kunnen wij gegevens over u verzamelen of genereren. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om onze relatie te beheren en contractuele relaties te onderhouden, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden als we een bedrijf of activa verkopen of kopen. In dit geval moeten we persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van het bedrijf of de activa in kwestie, evenals aan hun professionele adviseurs. Indien de vennootschap of nagenoeg al haar activa worden verworven door een derde of een vennootschap van onze groep, dan worden de persoonsgegevens die wij van de verkoper ontvangen, opgenomen in de overgedragen activa.

Informatie verzameld in onze lokalen

Als u onze gebouwen bezoekt, kan uw foto worden vastgelegd op CCTV-systemen die worden beheerd door ANTALIS of door de entiteit die onze gebouwen beheert. Toegangssystemen voor gebouwen kunnen ook de locatie, tijd en datum van uw aankomst in en vertrek uit onze kantoren vastleggen.

Communicaties

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan ANTALIS binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken en elektronische communicaties die zijn verzonden naar of ontvangen door de netwerken van ANTALIS opnemen en/of monitoren om onze activiteiten te beschermen en de naleving van ons beleid en de betreffende wettelijke voorschriften te controleren. Een dergelijke registratie en/of monitoring wordt uitgevoerd voor rechtmatige zakelijke doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan de volgende doeleinden omvatten:

• Opnemen van feiten (waaronder het omzetten van gesproken berichten in tekst)
• Vaststellen van de naleving van de beleidslijnen en procedures van ANTALIS
• Voldoen aan de geldende wetten en voorschriften
• Misdrijfpreventie en -opsporing
• Toezicht op het effectieve gebruik en de werking van de netwerken en systemen van ANTALIS

Om efficiënt te kunnen communiceren, kunnen correspondentie en documenten ongecodeerd per e-mail worden verzonden. U bent zich er vast van bewust dat dit geen gegarandeerd veilige communicatiemethode is, en dat er ook geen servicenormen voor de levering zijn. Indien u verkiest dat wij geen onversleutelde e-mail gebruiken, spreek dan uw contactpersoon bij ANTALIS hierover aan.

Marketing en bedrijfsontwikkeling

ANTALIS verzamelt informatie voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden en als onderdeel van de algemene administratie van klantrelaties. We kunnen sommige persoonsgegevens gebruiken voor amusementsdoeleinden van onze klanten, waaronder het vastleggen van uw interesses en voorkeuren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie over onze producten en diensten, ontwikkelingen in de branche, brochures, persberichten, uitnodigingen voor seminars en lezingen te sturen per e-mail of post, of via sociale media of sociale netwerksites. U kunt de gebieden en onderwerpen selecteren waarin u geïnteresseerd bent wanneer u zich aanmeldt op onze website. U kunt steeds uw voorkeuren bijwerken of zich terugtrekken. Voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, zie sectie 10 “Uw rechten” verderop.

Evenementen

Als u een evenement bijwoont dat wordt georganiseerd door of in samenwerking met ANTALIS, verzamelen wij contactgegevens als onderdeel van de evenementregistratie. Deze gegevens kunnen dieetwensen en bijzonderheden omvatten over eventuele gezondheidsproblemen of handicaps die van invloed kunnen zijn op uw aanwezigheid op of deelname aan het evenement. Wanneer een evenement wordt georganiseerd in samenwerking met een partnerorganisatie of gehost wordt op een externe locatie, is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de partner, de organisator of de locatie van het evenement. Alleen de basisinformatie wordt gedeeld voor zover dat nodig is voor de organisatie van het evenement. Als het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met een partnerorganisatie, is deze verantwoordelijk om u te informeren over elke marketing die zij wensen te ondernemen en om waar nodig uw toestemming te verkrijgen.

Cookies

Als u onze websites gebruikt, informeren wij u dat zij gebruik maken van cookies en andere analysehulpmiddelen voor webverkeer (bijv. Pixel Tracking, Google Analytics, enz.). Klik op ons cookies-beleid voor meer informatie over ons gebruik van deze tools of vraag het aan via dpo@antalis.com.

 

5. Internationale overdrachten

ANTALIS is een internationale groep die wereldwijd actief is. Zoals de meeste internationale bedrijven heeft ANTALIS bepaalde aspecten van het klantenbeheer en het archiefbeheer in de Europese Unie gecentraliseerd. Wanneer projecten van klanten zich over meer dan één rechtsgebied uitstrekken, zal de informatie bovendien toegankelijk moeten zijn voor iedereen binnen ANTALIS die zich met deze materie bezighoudt. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten het land van oorsprong (inclusief overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte) en kunnen deze wereldwijd toegankelijk zijn bij ANTALIS. ANTALIS zal alle nodige veiligheids- en wettelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit te waarborgen van persoonsgegevens die binnen ANTALIS worden overgedragen om globale overdrachten binnen ANTALIS van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER mogelijk te maken in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetten door dezelfde normen te hanteren voor de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen daardoor dezelfde mate van bescherming genieten, ongeacht hun locatie binnen ANTALIS. Uw persoonsgegevens zullen ook toegankelijk zijn voor de serviceproviders van ANTALIS die zich in andere rechtsgebieden kunnen bevinden. Voor meer informatie, zie sectie 7 “Serviceproviders” verderop.

 

6. Openbaarmakingen

ANTALIS kan uw persoonsgegevens openbaar maken (i) indien dit noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden, inclusief binnen ANTALIS zelf; (ii) indien vereist door de toepasselijke wetgeving; (iii) in het kader van een reorganisatie of samenvoeging van onze firma met een andere firma; (iv) indien wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het afdwingen of toepassen van contractvoorwaarden en andere overeenkomsten of anderszins het beschermen en verdedigen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ANTALIS; (v) om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting, of een reglementair of overheidsonderzoek; of (vi) met uw toestemming. Wij willen in het bijzonder de aandacht vestigen op het feit dat ANTALIS in sommige rechtsgebieden wettelijk verplicht is om verdachte transacties en andere activiteiten te melden aan de bevoegde regelgevende instanties in het kader van de wetgeving tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, handel met voorkennis of gerelateerde wetgeving. ANTALIS kan ook aangifte doen van vermoedelijke criminele activiteiten bij de politie en andere wetshandhavingsinstanties. In bepaalde gevallen kan ons niet worden toegestaan u hierover voorafgaand aan de openbaarmaking te informeren, of mogen we u in het geheel niet informeren. De derden die persoonsgegevens met betrekking tot klanten, bedrijfsactiviteiten en zakelijke contacten ontvangen, omvatten onder meer:

• Belastings-, douane- en accijnsdiensten
• Regelgevende en andere beroepsorganisaties
• Beurs- en beursnoteringsautoriteiten
• Openbare registers van bestuurders en aandeelhouders
• Verleners van diensten voor identiteitscontrole
• Kredietreferentiebureaus
• Rechtbanken, politiediensten en wetshandhavingsinstanties
• Overheidsdepartementen en -agentschappen
• Auditeurs en professionele adviseurs (met inbegrip van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en ‑adviseurs)

ANTALIS zal in elk geval alle redelijke inspanningen leveren om zo weinig mogelijk persoonsgegevens vrij te geven.

 

7. Service providers

Derden die diensten verlenen aan ANTALIS worden ‘onderaannemers’ genoemd. ANTALIS zal contracten sluiten met onderaannemers die voldoen aan de vereisten van de relevante privacywetgeving. Onderaannemers zullen passende veiligheidsmaatregelen moeten nemen om persoonsgegevens te beschermen en zullen geen persoonsgegevens mogen gebruiken tenzij in opdracht van ANTALIS. Onderaannemers die persoonsgegevens verwerken namens ANTALIS kunnen in Europa of andere landen over de hele wereld zijn gevestigd. ANTALIS zal ervoor zorgen dat onderaannemers voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten het rechtsgebied waarin deze oorspronkelijk werden verzameld. Voor gegevens die in de Europese Economische Ruimte zijn verzameld of die betrekking hebben op betrokkenen in de EER, zal ANTALIS onderaannemers verplichten om de standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen na te leven in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving. Indien u meer informatie wenst over de onderaannemers met wie wij samenwerken, kunt u contact opnemen met de wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek daarvoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

 

8. Uw gegevens up-to-date houden

ANTALIS stelt alles in het werk om de juistheid en volledigheid van de door ANTALIS opgeslagen persoonsgegevens te waarborgen. Om er zeker van te zijn dat wij over de meest actuele gegevens over u beschikken, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van updates van uw contactgegevens of andere persoonsgegevens. Neem contact op met uw klantrelatiepartner of met de persoon met wie u gewoonlijk te maken hebt bij ANTALIS. U kunt ook contact opnemen met de Global Data Protection Officer van Antalis door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

 

9. Bewaring

ANTALIS bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden beschreven in sectie 4 hierboven: De gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Merk op dat de bewaartermijnen in verschillende rechtsgebieden kunnen verschillen. Persoonsgegevens worden gewoonlijk voor een minimumperiode van 2 jaar bewaard en kunnen worden bewaard voor een extra periode die wordt bepaald door de toepasselijke verjaringstermijn. Het kan nodig zijn dat we informatie gedurende een aanzienlijke periode bewaren om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en voor archiverings- en historische doeleinden. Waar mogelijk en praktisch worden persoonsgegevens geanonimiseerd door het verwijderen, vervangen of afschermen van gegevens aan de hand waarvan personen kunnen worden geïdentificeerd. Indien u meer informatie wenst over het bewaarbeleid, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer van Antalis door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

10. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• recht van toegang tot de persoonsgegevens die ANTALIS over u bewaart;
• recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, bijvoorbeeld als deze onvolledig of onjuist zijn;
• recht om te allen tijde af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie;
• in bepaalde omstandigheden en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken, of te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist;
• in bepaalde omstandigheden en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u aan ANTALIS hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (bekend als ‘gegevensportabiliteit’);
• wanneer u persoonsgegevens vrijwillig hebt verstrekt of anderszins hebt ingestemd met het gebruik ervan, het recht om uw toestemming in te trekken;
• het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (zie verderop).

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer van Antalis door een verzoek te sturen naar het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

E-mails en elektronische communicatie voor directmarketingdoeleinden

Wanneer u een account aanmaakt of zich voor de eerste keer bij ons registreert, zal ANTALIS u vragen of u marketing/commerciële informatie van ANTALIS wenst te ontvangen. Om informatie van ANTALIS te ontvangen, dient U het vakje “Ik geef toestemming om marketing/commerciële informatie of aanbiedingen van of namens ANTALIS, van de ANTALIS-bedrijven en van hun officiële distributeurs per e-mail of elektronisch communicatiemiddel te ontvangen” aan te vinken. Indien u weigert informatie te ontvangen, dient u het vakje uitgevinkt te laten. Om u uit te schrijven, kunt u in de sectie “Uw account” van de ANTALIS-website het vakje uitvinken, of op de afmeldlink klikken die zal worden opgenomen onderaan de e-mails die u door of namens ANTALIS worden toegestuurd, of stuurt u een verzoek naar de Global Data Protection Officer van ANTALIS op het volgende specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.

Wat als u jonger bent dan 16jaar?

Als u jonger bent dan 16 jaar, of niet de wettelijke ‘meerderjarige’ leeftijd heeft, zorg er dan voor dat u toestemming heeft van uw ouders / wettelijke vertegenwoordiger voordat u ons persoonsgegevens over uzelf verstrekt. Minderjarigen jonger dan 16 jaar, of anders personen die nog niet de wettelijke leeftijd hebben bereikt mogen hun persoonsgegevens niet zonder deze toestemming aan ons verstrekken.

Recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kunt u een klacht indienen bij de betreffende gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze privacyverklaring is bijgewerkt in mei 2018. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aan deze privacyverklaring aanbrengen of deze waar nodig wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij adviseren u om dit op ad-hocbasis bekijken. Wijzigingen aan bepalingen van de privacyverklaring zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op onze websites.

Vragen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de Global Data Protection Officer van ANTALIS door een verzoek te sturen naar het specifiek hiervoor ingestelde e-mailadres dpo@antalis.com.