Artikel : Organisator

Het bedrijf ANTALIS NV (“Antalis”), ingeschreven onder het nummer 0403.510.595, met maatschappelijke zetel gevestigd aan de Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, organiseert van 1 mei 2022 tot 30 juni 2022 een klantanimatieactie genaamd “Actie Time For the Planet” in samenwerking met het bedrijf TFTP.
 

logo_TFTP.jpg

 

Artikel 2 : Deelnemers

De actie “Time For the Planet” is uitsluitend voorbehouden aan de bedrijven die klant zijn van Antalis en die rechtstreeks op antalis.be een klantenaccount hebben geopend, hierna individueel het “deelnemende bedrijf” of gezamenlijk de “deelnemende bedrijven” genoemd.

 

Artikel 3: Doelstellingen

Het doel van deze actie is trouwe 100 % internetklanten te belonen.

Artikel 4: Principe

Van 1 mei tot 30 juni 2022 krijgt elk bedrijf dat rechtstreeks op de website antalis.be een klantenaccount heeft aangemaakt en dat een bestelling heeft geplaatst, een credit van 10 Time for the Planet deelbewijzen (waarde € 10) per aankoopschijf van € 200 excl. btw. Er wordt rekening gehouden met het totale bedrag van de bestellingen die in de periode van de actie werden geregistreerd zonder terugbetaling.

 

Artikel 5 : Prijzen

  • De totale winst wordt berekend op 30 juni 2022 om 23:59.
  • Het totale winstbedrag is beperkt tot 200 deelbewijzen (€ 200).
  • De aankoopbon wordt elektronisch geleverd in de vorm van een aankoopboncode die u kunt besteden op de website: https://www.time-planet.com/en/become-shareholder. De verzending gebeurt tussen 1 en 30 juli 2022.
  • Antalis behoudt zich het recht voor om de beschrijving van de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. In geval van uitputting van de voorraad, van verandering van referentie of van stopzetting van een van de prijzen door de fabrikant, verbindt Antalis zich ertoe de winnaar een prijs van gelijkwaardige aard en waarde te verstrekken.
  • Het deelnemende bedrijf is de enige begunstigde van de loten die haar eventueel door Antalis worden toegekend. Het deelnemende bedrijf wordt geacht deze loten toe te kennen aan een of meer van haar werknemers; zij verbindt zich er met name toe hen in kennis te stellen van dit reglement.

 

 

 

Reg_TFTP_01.jpg (Family holding Earth planet in hands)

 

 

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van SAMENLOOP van de aansprakelijkheid van Antalis, deze laatste in geen geval hoger mag zijn dan het bedrag van de uiteindelijk door elke deelnemende bedrijf verworven gift. De deelname aan de actie Time for the Planet houdt een volledige aanvaarding van dit reglement in. Elke deelnemende onderneming kan enkel aanspraak maken op de gift die haar door Antalis wordt toegestuurd. De giften moeten worden aanvaard zoals bepaald in het reglement. Zij worden niet teruggenomen, terugbetaald of omgeruild tegen hun waarde in geld of tegen enige andere vergoeding.

 

Reg_TFTP_02.jpg (homemade model of the Earth planet on a chalkboard with the inscription save me,environmental concept)

 

 

Artikel 7 : Communicatie – Beeldrecht

Elke deelnemende bedrijf moet nagaan of de in het kader van de WEDSTRIJD toegekende beloningen moeten worden aangegeven bij de bevoegde instanties en moet de begunstigde werknemers informeren over hun verplichting om de waarde van de beloningen indien nodig aan te geven. Antalis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale of sociale behandeling van de giften en/of voor de toekenning ervan aan de begunstigde werknemers die de deelnemende bedrijf heeft aangeduid

 

Artikel 8 : Informatica en Vrijheden

Overeenkomstig de gewijzigde wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978 worden de deelnemende onderneming en de door haar aangewezen begunstigde werknemers ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die tijdens de actie TIME FOR THE PLANET worden verzameld, zullen worden verwerkt in een elektronisch bestand dat eigendom is van Antalis en/of van een van de bedrijven van de Antalis Groep. De persoonsgegevens zullen gedurende ten minste 2 jaar worden verwerkt en bewaard op het grondgebied van de EU en kunnen gedurende een extra periode worden bewaard, afhankelijk van de toepasselijke verjaringstermijnen. De deelnemende bedrijven en hun begunstigde werknemers beschikken over een recht van toegang, van verbetering en van schrapping van de hen betreffende gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan het volgende adres: ANTALIS NV, Dienst Marketing, “Actie Time For the Planet” Antalis, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel. De verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor gebruik door Antalis en/of door een van de bedrijven van de Antalis Groep en hun eventuele onderaannemers, in het kader van de operatie. Meer informatie over het privacybeleid van Antalis vindt u op https://www.antalis.be/home/algemeen/privacy-beleid.html.

 

Artikel 9 : Wijziging, annulering, uitsluiting

Antalis behoudt zich de mogelijkheid voor om de deelnemingsvoorwaarden in te korten, te verlengen, uit te stellen, te onderbreken of te wijzigen of de ACTIE TIME FOR THE PLANET zonder opzegging en om welke reden dan ook te annuleren, met name in geval van fraude of poging tot fraude, zonder dit te moeten rechtvaardigen en zonder de deelnemers schadeloos te stellen. In dit kader behoudt Antalis zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen. Antalis kan indien nodig gerichte controles uitvoeren om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren. Elke poging tot vervalsing van de doorgegeven informatie leidt automatisch tot uitsluiting van de deelnemer van de ACTIE TIME FOR THE PLANET. De deelname aan de ACTIE TIME FOR THE PLANET impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, dat onderworpen is aan het Belgische recht. De eventuele interpretaties met betrekking tot het reglement gebeuren soeverein door Antalis. Haar beslissingen zijn definitief en er kan geen beroep tegen worden ingediend.

 

Reg_TFTP_NL_01.jpg

Artikel 10 : Klachten

Antalis en de bedrijven die deelnemen aan de ACTIE TIME FOR THE PLANET zullen zich inspannen om elk geschil dat ontstaat bij de interpretatie of de uitvoering van dit reglement in der minne op te lossen. Daarom moet elke klacht het voorwerp uitmaken van een schriftelijk verzoek dat uitsluitend wordt gericht aan het adres van de ACTIE TIME FOR THE PLANET en moet deze klacht verplicht de juiste gegevens van de aanvrager (naam en adres) bevatten, evenals het resultaat behaald in de WEDSTRIJD. Schriftelijke betwistingen en klachten met betrekking tot de ACTIE TIME FOR THE PLANET zullen niet meer in aanmerking worden genomen na een termijn van twee maanden na de afsluiting van de ACTIE TIME FOR THE PLANET. Geen enkele andere wijze van betwisting of klacht kan in aanmerking worden genomen. In geval van definitieve onenigheid is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Parijs bevoegd.
 

save-our-planet-TFFT_REG_05.jpg