Banner Antalis Spring Contest
Reglement Antalis Spring Contest 2023
Verdien Kadonation-cadeaubonnen
Van 17 april tot en met 30 juni

Reglement Antalis Spring Contest 2023


Artikel 1: Organisator

De vennootschap ANTALIS NV/SA  (‘ANTALIS’) ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.510.595, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 486, organiseert van 17 april 2023 tot 30 juni 2023 een speciale actie onder de naam "Antalis Spring Contest” waarbij cadeaubonnen van Kadonation te verdienen zijn.

 

Artikel 2: Deelnemers

Deze challenges zijn uitsluitend voorbehouden voor bedrijven die klant zijn bij ANTALIS en een bestelling doen op de webshop, hierna individueel het deelnemende bedrijf of samen de ‘deelnemende bedrijven genoemd.

 

Artikel 3: Inschrijving

Inschrijven om deel te nemen aan de actie is niet nodig. De deelnemende bedrijven die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen, ontvangen de bijhorende prijzen.

 

Artikel 4: Doelstellingen

Deze challenges hebben als doel de verkoop te stimuleren van ons ANTALIS-gamma, zowel Papier (creatief papier en gestreken & ongestreken papier) als Visuele Communicatie (Coala en Arlon) door onze beste klanten te belonen met cadeaubonnen van Kadonation.

De actie houdt enkel rekening met producten die in voorraad zijn en dus niet met producten die nog in productie zijn. Productiebestellingen worden niet meegerekend in de berekening van het bereiken van de drempels. 

 

Article 5 : Principe & Modalités

ANTALIS biedt zijn klanten vier challenges om kans te maken op cadeaubonnen van Kadonation. Elke uitdaging heeft betrekking op een ander productgamma:

 • Challenge Creatief papier: Olin Design, Olin Origins, Olin Millesime, Olin Colours/Pop’Set, Keaykolour, Rives,
  Opale, Conqueror, Curious, Refit

   
 • Challenge Gestreken & ongestreken papier: Munken, Arctic Volume, G-Silk, PrintSpeed, Novatech, Edixion
   
 • Challenge Printmedia voor visuele communicatie: Coala Large Format Printing
   
 • Challenge Vinyl voor visuele communicatie en car wrapping: Arlon zelfklevende folies

Elke beloning hangt af van de omzetdrempels van online bestellingen, als volgt:

Challenge Creatief papier

Nr. Drempel Te bereiken omzet Beloning
1

> 2 000

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 30
2 > 5 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 60
3 > 10 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 100
4 > 16 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 200
De beloningen zijn niet cumuleerbaar binnen eenzelfde challenge

 

Challenge Gestreken & ongestreken papier

Nr. Drempel

Te bereiken omzet

Beloning
1

> 4 000

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 30
2

> 8 000

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 60
3 > 15 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 100
4 > 25 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 200
De beloningen zijn niet cumuleerbaar binnen eenzelfde challenge

 

Challenge Printmedia voor visuele communicatie (Coala LFP)

Nr. Drempel Te bereiken omzet Beloning
1

> 1 000

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 30
2

> 2 500

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 60
3 > 5 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 100
De beloningen zijn niet cumuleerbaar binnen eenzelfde challenge

 

Challenge Vinyl voor visuele communicatie en car wrapping (Arlon)

Nr. Drempel Te bereiken omzet Beloning
1

> 1 000

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 30
2

> 2 500

> Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 60
3 > 5 000 > Kadonation-cadeaubon met een waarde van € 100
De beloningen zijn niet cumuleerbaar binnen eenzelfde challenge   

 

Elk deelnemend bedrijf kan per challenge de beloning in de wacht slepen die verbonden is aan de bereikte drempel (1, 2, 3 of 4 -> geen cumulatie mogelijk binnen eenzelfde challenge) naargelang de omzet van online bestellingen die van 17 april tot en met 30 juni 2023 heeft gerealiseerd op het betrokken productgamma.

De challenges zijn cumuleerbaar: indien een deelnemend bedrijf in verschillende challenges de omzet van online bestellingen bereikt, krijgt het in elke challenge de aan de bereikte drempel gekoppelde beloning.

De challenge houdt rekening met producten van de hierboven vermelde gamma’s, op voorwaarde dat er voldoende voorraad is.

 

Uitsluitingen:

De challenge houdt alleen rekening met producten die uit voorraad leverbaar zijn. Producten die in productie zijn en aanmaakorders worden niet meegenomen in de berekening van het bereiken van de drempels.

Klanten die zich buiten Nederland, België of Luxemburg bevinden, zijn uitgesloten van deze actie.

 

Artikel 6: Prijzen

Zie de tabellen in artikel 5.

ANTALIS behoudt zich de mogelijkheid voor om het type beloning te wijzigen indien de omstandigheden dat vereisen. Indien niet voorradig, bij wijziging van referentie of stopzetting door de fabrikant, verbindt ANTALIS zich ertoe om aan de begunstigden een gelijkwaardige beloning te bezorgen.

 

Het deelnemende bedrijf is de enige begunstigde van de beloningen die er eventueel door ANTALIS aan zullen worden toegekend.  Het deelnemende bedrijf wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor deze toekenningen aan een of meer van zijn werknemers; het verbindt zich er met name toe hen dit reglement ter kennis te brengen, de nodige stappen te ondernemen en alle nodige vergunningen te verkrijgen.

 

De behaalde prijzen zullen aan het deelnemende bedrijf dat aan het einde van de wedstrijd de nodige drempels heeft bereikt, worden overhandigd na facturatie van de bestellingen die vanaf 17 april, in mei en in juni zijn geplaatst.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ingeval ANTALIS aansprakelijk wordt gesteld, die aansprakelijkheid in geen geval het bedrag van de uiteindelijk door het deelnemende bedrijf verkregen prijs zal overschrijden.  Deelname aan de actie staat gelijk met volledige aanvaarding van dit reglement. ANTALIS zal niet aansprakelijk worden gesteld bij een voorraadtekort, wijziging van referentie of wanneer een product uit de catalogus wordt gehaald.

 

Artikel 8: Uitsluiting

Elk deelnemend bedrijf maakt enkel aanspraak op de door ANTALIS toegestuurde prijs. De prijzen moeten worden aanvaard zoals bepaald in het Reglement. Ze worden niet teruggenomen, terugbetaald of geruild tegen hun waarde in contant geld of enige andere beloning. Elk deelnemend bedrijf maakt slechts aanspraak op de prijs na volledig betaling van alle bestellingen van producten aan ANTALIS.

 

Artikel 9: Communicatie – Beeldrechten

De deelnemende bedrijven geven ANTALIS vooraf de toestemming om hun naam, merk en logo te gebruiken voor commerciële communicatie over hun hoedanigheid als winnaar of deelnemer aan de actie, zonder enige compensatie of andere tegenprestatie.

 

Artikel 10: Informatica en Vrijheden

Raadpleeg het privacybeleid van Antalis:

https://www.antalis.be/home/algemeen/privacy-beleid.html
 

Aan de deelnemende bedrijven en de begunstigde werknemers die ze hebben aangewezen, zal worden gemeld dat de persoonsgegevens die tijdens de actie worden verzameld, zullen worden verwerkt in een computerbestand dat eigendom is van ANTALIS, dat handelt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Die verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Antalis om zijn relaties en zijn commerciële communicatie naar zijn klanten, alsook het goede verloop van de actie te beheren. Het verstrekken van die informatie aan Antalis gebeurt op vrijwillige basis. Die overdracht is evenwel noodzakelijk om deel te nemen aan de actie, de inschrijvingen in overweging te kunnen nemen en contact te kunnen opnemen met de deelnemende bedrijven.  

De verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld voor gebruik door ANTALIS en/of een van de vennootschappen van de Antalis Groep in het kader van de actie en voor commerciële statistieken of marketingacties en worden niet aan derden doorgegeven.

Die persoonsgegevens worden gedurende minstens twee jaar bewaard en kunnen nog langer worden bewaard, afhankelijk van de toepasselijke verjaartermijnen.  Ze worden niet doorgegeven of zijn niet toegankelijk buiten de Europese Unie.  

De betrokken natuurlijke personen beschikken over een recht van inzage, rectificatie en wissing van hun gegevens. Ze kunnen zich ook om wettige redenen verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Ze kunnen dat recht uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek op het volgende adres:  ANTALIS België, Dienst Marketing, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel of via e-mail op info.be@antalis.com.

Voor meer informatie over het beleid ter bescherming van de persoonsgegevens van Antalis kunt u ons Privacy beleid raadplegen.

 

Artikel 11: Wijziging, Annulering, Uitsluiting

ANTALIS behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden in te korten, te verlengen, op te schorten, te onderbreken, te wijzigen of de actie te annuleren, met name in geval van fraude, en dit zonder opzeggingstermijn en om welke reden ook, zonder dit te moeten rechtvaardigen en zonder de deelnemers te vergoeden.  In dat kader behoudt ANTALIS zich het recht voor om dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen. ANTALIS kan in voorkomend geval ad-hoc controles doen om de correctheid van de verstrekte informatie te controleren.

Elke poging tot vervalsing van de informatie leidt automatisch tot uitsluiting van de deelnemer. Deelname aan de actie impliceert de loutere aanvaarding van dit reglement, dat onder de Franse wet valt. Eventuele interpretaties met betrekking tot die laatste zullen door ANTALIS worden onderzocht. Zijn beslissingen zullen definitief zijn en er is geen beroep mogelijk.

 

Artikel 12: Klachten

ANTALIS en de bedrijven die aan de actie deelnemen, stellen alles in het werk om geschillen die zich zouden voordoen bij de interpretatie of de uitvoering van dit reglement, in der minne te regelen. 

Daartoe moet voor elke klacht uitsluitend een schriftelijk verzoek worden opgesteld, aan het adres van de actie en moet die verplicht de exacte gegevens van de aanvrager (naam en adres) en het bij de actie behaalde resultaat bevatten. Schriftelijke betwistingen en klachten met betrekking tot de actie, worden niet meer in aanmerking genomen na een termijn van twee maanden na de sluiting van de actie. Geen enkele andere vorm van betwisting of klacht kan in aanmerking worden genomen.